Jesus dulcis memoria

Thomas Luis de Vittoria

Arranged by Leopold Stokowski
Rental
Performing Ensemble: Orchestra
Duration: 3:00
Publisher: Stokowski Library
Print Status: Rental

Additional Information

Arranger Stokowski, Leopold
Orchestration 3 3(E.H.) 3(B.Cl.) 3(Cbsn.) - 4 3 3 1; Timp. Perc. Str.